Obchodné podmienky

Čl. I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.zahradabardejov.sk: 
 2. Informačná povinnosť predávajúceho v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode:

Obchodné meno: DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o.
Sídlo: Duklianska 38, 085 01 Bardejov
IČO: 52 564 673
DIČ: 2121068048
IČ DPH: SK2121068048
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 38778/P
e-mailový kontakt: info@zahradabardejov.sk
telefonický kontakt: +421 904 815 253

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov   
Odbor výkonu dozoru- tel.č.: 051/772 15 97
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Tieto Obchodné podmienky predstavujú neoddeliteľnú súčasťou každej uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim špecifikovaným v Čl. I bod 1 a 2, a kupujúcim.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.
 3. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov; zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 4. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Čl. II. 

Vymedzenie pojmov

 1. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 2. Predávajúcim je spoločnosť špecifikovaná v článku I, ktorá prevádzkuje internetový obchod s webovou adresou www.zahradabardejov.sk Predmetom jej činnosti je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu ponúkaného na internetovej stránke www.zahradabardejov.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 4. Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovom obchode. Zákazníkom podľa týchto obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

 

Čl. III. 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v internetovom obchode, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“, vyplní objednávkový formulár, zvolí si počet produktov a vyberie spôsob platby a dopravy. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že s týmto obchodným podmienkam rozumie, je s nimi riadne oboznámený a súhlasí s nimi.
 2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru v internetovom obchode, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu na zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí a potvrdení objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 3. V prípade, že má kupujúci na webovej stránke predávajúceho www.zahradabardejov.sk vytvorené konto, jeho objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Moje Objednávky, do ktorej bude mať kupujúci prístup len po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ prostredníctvom e-mailu: info@zahradabardejov.sk 
 5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 7. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
 8. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), prípadne návod na použitie a montáž ak to povaha tovaru vyžaduje a ak výrobca tieto doklady k tovaru poskytuje.
 9. V prípade, že je k objednávke zvolený darček, na ktorý má Zákazník za splnenia určitých podmienok nárok, vyhradzujeme si právo na zmenu darčeka podľa aktuálnych skladových zásob.
 10. Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom ak ešte nebola vybavená. Pre zrušenie objednávky kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom emailu na adrese: info@zahradabardejov.sk 

 

Čl. IV. 

Cena

 1. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 20% – presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru.
 2. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 3. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 4. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári pred odoslaním konkrétnej objednávky, je uvádzaná vrátane DPH, prípadne aj všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné), ktoré je povinný spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

 

Čl. V. 

Podmienky dodania tovaru

 1. Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný zvyčajne do troch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky potvrdzujúcim emailom zo strany predávajúceho.
 2. Tovar, ktorý na sklade nie je, je vždy označený pojmom „Na objednávku“.
 3. Obvyklé doručenie objednávky je do 30 dní, avšak vo výnimočných situáciách sa môže lehota doručenia predĺžiť, za čo sa vopred ospravedlňujeme. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, bude predávajúci kupujúceho o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa predávajúcemu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na určený bankový účet.
 4. Objednávky sú obvykle vybavované priebežne každý pracovný deň.

 

Čl. VI. 

Miesto a spôsob dodania

 1. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Tovar predávajúci posiela formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za príplatok. K dodacej lehote je potrebné pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré je potrebné na doručenie objednaného tovaru Slovenskou poštou, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou. V prípade tovaru ktorý je svojimi vlastnosťami špecifický z dôvodu rozmerov, váhy, krehkosti alebo iných sa doba doručenia môže líšiť o čom predávajúci riadne kupujúceho informuje. V špecifických a vopred dohodnutých prípadoch je možné doručiť tovar kupujúcemu aj osobne predávajúcim v lehote taktiež vopred dohodnutej.
 2. Kupujúci si môže zvoliť aj spôsob doručenia prostredníctvom osobného odberu v prevádzke- kamennom obchode Záhradné a interiérové centrum, na adrese: Duklianska 38, 085 01 Bardejov otváracia doba: v pracovných dňoch od 08:00-18:00 a v sobotu od 08:00-13:00.
 3. O tom, že objednávka bola odovzdaná prepravcovi, bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom vo formulácii „vybavené“. Bližšie informácie o balíku a možných dôvodoch nedoručenia po preverení následne poskytne predávajúci e-mailom. 
 4. Zákazník je povinný a zároveň sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. 
 5. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa predávajúcemu vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky – poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky nie je možné. 
 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo akýkoľvek iný dôležitý údaj ktorý je potrebný pre riadne doručenie objednávky. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.
 7. Pri prevzatí zásielky je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

 

Čl. VII. 

Spôsob platby, poštovné a iné poplatky

 1. Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu platobnou kartou alebo na dobierku, alebo v hotovosti/platobnou kartou pri osobnom odbere v kamennej predajni Záhradné a interiérové centrum, Duklianska 38, 085 01 Bardejov.
 2. Kupujúci môže využiť zľavový kupón, pri jeho uplatnení poskytne kupujúcemu príslušnú zľavu. Zľavový kupón je možné použiť len 1-krát. Zľavový kupón nie je možne vymeniť za hotovosť.
 3. Zľavový kupón má obmedzenú platnosť, ktorá je na ňom riadne vyznačená. Po dátume platnosti konkrétneho zľavového kupónu jeho platnosť končí a nie je možné jeho opätovné predĺženie. 
 4. K uvedeným cenám tovaru je pripočítavané konkrétne poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné ceny poštovného, možnosti dopravy a spôsoby platby je možné pozrieť v časti Možnosti dopravy a platby na webovej stránke predávajúceho.
 5. Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode do dátumu uvedeného ako platnosť (platí do).
 6. Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Zľavový kupón / Darčekový poukaz“ do kolónky zadajte číslo poukážky.
 7. Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.
 8. Ak je celková suma objednávky/nákupu: 
  1. vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy,
  2. nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke).
 9. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku a jeden zľavový kupón.
 10. Darčekovú poukážku ani zľavový kupón nie je možné vymeniť za hotovosť.
 11. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou alebo zľavovým kupónom, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.
 12. K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné ceny poštovného, možnosti dopravy a spôsoby platby je možné pozrieť v časti Možnosti dopravy a platby. 

 

Čl. VIII. 

Záručná doba

 1. Ponúkaný tovar má zákonom ustanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru najmenej 12 mesiacov, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia zakúpeného tovaru kupujúcim.
 2. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 4. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.
 6. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, nesprávne zaobchádzanie a nerešpektovanie spôsobu použitia objednaného tovaru. 
 7. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká: nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
 8. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby dôsledku jeho opotrebenia, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu, najmä ak vada vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania či nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, alebo ak vada vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, ak vada vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 

Čl. IX. 

Stornovanie objednávky 

 1. Ak chce kupujúci zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr kontaktuje predávajúceho a uvedie číslo príslušnej objednávky. Ak už bola predmetná objednávka zaplatená, peniaze predávajúci kupujúcemu vráti najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého bola platba realizovaná. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho včas informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého bola platba realizovaná, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku aj v prípade ak kupujúci opakovane použije jeden zľavový kupón alebo ak špecifické požiadavky k objednanému tovaru nie je možné zo strany predávajúceho splniť.
 4. V prípade, ak do stanovenej lehoty kupujúci nezaplatí sumu za objednávku, predávajúci nezaplatenú objednávku predávajúci stornuje.

 

Čl. X. 

Reklamácia 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 4. Kupujúci pri preberaní doručovaného tovaru je povinný si tovar riadne prehliadnuť a skontrolovať. Riadnym prevzatím od doručovateľa kupujúci potvrdzuje, že doručovaný tovar nemá žiadne vady. 
 5. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 6. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie okamžite, a vydá ho spotrebiteľovi. Najneskôr ho však vydá spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. 
 8. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 9. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 10. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 11. V prípade uplatnenia reklamácie, kupujúci informuje predávajúceho prostredníctvom emailu na info@zahradabardejov.sk a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s vytlačeným sumárom reklamácie na adresu predávajúceho: Záhradné a interiérové centrum, Duklianska 38, 085 01 Bardejov, Slovenská republika.
 12. Náklady spojené s doručením a dopravou pri vrátení alebo reklamácii tovaru znáša kupujúci.

Čl. XI. 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 2. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.
 3. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu. využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 4. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. je Slovenská obchodná inšpekcia:
 6. Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 

pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97

fax č. 051/772 15 96,

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

 

Čl. XII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale, a prípadne s neodstrihnutou visačkou alebo neodlepenou identifikačnou nálepkou/štítkom. Spolu s produktom kupujúci zašle všetky nadobudnuté dokumenty týkajúce sa tovaru( záručný list, faktúra a pod.) ktoré obdržal pri kúpe.
 3. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.
 4. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých kusov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
 5. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. kópia faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.
 6. Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 7. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť vyplnením online formulára pre výmenu, vrátenie a reklamáciu tovaru a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, ak kupujúci nemá možnosť vytlačiť si sumár požiadavky, je povinný vložiť do balíka k tovaru na vrátenie identifikačný údaj vo forme čísla objednávky.
 8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované k vybaveniu požiadavky, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
 9. Tovar nie je možné zasielať na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 10. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 11. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník ako kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa ako kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 12. Spotrebiteľ ako kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 13. V prípade uplatnenia výmeny tovaru zo strany spotrebiteľa ako kupujúceho, spotrebiteľ ako kupujúci zašle email a tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s vytlačeným sumárom požiadavky, na adresu predávajúceho: Záhradné a interiérové centrum, Duklianska 38, 085 01 Bardejov, Slovenská republika.
 14. Po prevzatí tovaru predávajúcim, predávajúci zrealizuje výmenu tovaru v lehote 30 dní odo dňa prijatia tovaru.

Čl. XIII.

Ochrana osobných údajov 

 1. Všetky potrebné informácie a presné podmienky o ochrane osobných údajov, ich spracovávaní a ochrane sú dostupné na www.zahradabardejov.sk v sekcii Ochrana osobných údajov a v sekcii Cookies. 

 

Čl. XIV. 

Záverečné ustanovenia 

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecných záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k ich obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, videí, grafického spracovania, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží iba predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo aj inak používať webové stránky predávajúceho a ich obsah alebo ich časť bez predchádzajúceho výslovného súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na webovom sídle predávajúceho, ktoré je špecifikované v čl. I týchto obchodných podmienok. V prípade zmeny v obchodných podmienkach, vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi podľa obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 8. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a zásad a poučenia o ochrane osobných údajov webovej stránky predávajúceho www.zahradabardejov.sk. Reklamačný poriadok a Ochrana osobných údajov tejto webovej stránky sú zverejnené na webovej adrese www.zahradabardejov.sk
 9. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

http://www.soi.sk  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.zahradabardejov.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 20.12.2021 a rušia predchádzajúce znenie všeobecných obchodných podmienok.
Nábytok
Sedací nábytok
Nástenné dekorácie
Dekorácie
Kuchyňa a sklo
Záhrada
Svietidlá
Textílie
Veľká noc
Jeseň
Vianoce
Outlet