Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov platné pre objednávky prijaté od 20.12.2021

Pri spracúvaní všetkých osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 1. Naše identifikačné a kontaktné údaje:

Obchodné meno prevádzkovateľa:    DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o.
Sídlo:                                                  Duklianska 38, 085 01 Bardejov
IČO:                                                   52 564 673
DIČ:                                                   2121068048
IČ DPH:                                             SK2121068048
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 38778/P
e-mailový kontakt:     info@zahradabardejov.sk
telefonický kontakt:   +421 904 815 253

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajove-mailom na adrese info@zahradabardejov.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje bude spracúvať vyššie uvedený prevádzkovateľ, ktorý, je zároveň predávajúcim v zmysle pojmu ustanovenom vo Všeobecných obchodných podmienkach tejto internetovej lokality.

Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia:

 1. Odkazy

Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídle Predávajúceho.

V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

III. Spracúvanie a účel použitia osobných údajov

Rešpektujeme základné zásady spracúvania osobných údajov, ktoré sú určené v čl.5 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, a preto spracúvame výhradne  bežné osobné údaje napr. titul, meno, priezvisko dotknutej osoby, adresa, emailový a telefonický kontakt.

Osobné údaje pri  nákupe tovaru na e-shope:

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie.  Právny základ je spracúvania je určený:

 • poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy,
 • poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty ako dani z príjmov, pri spracúvaní účtovných dokladov,
 • poskytnutie údajov je potrebné pre rýchle a správne doručenie tovaru,
 • dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov napr. podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších príslušných prepisov,
 • činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti so splnením žiadosti, objednávky, zmluvy a obdobných inštitútov Dotknutej osoby. Týmto sú napríklad cielenie reklamy prostredníctvom Facebook Ads, Google Ads a iné.

Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje:

 • vaše meno apriezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • adresa doručenia,
 • bydlisko,
 • fakturačná adresa,
 • telefónne číslo,
 • IP adresy.

Účelom použitia týchto údajov je vybavenie objednávky v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a komunikácia so zákazníkom ohľadom objednávky.

Ak nám k tomu udelíte súhlas, môžeme emailovú adresu zadanú pri nákupe, použiť aj na marketingové účely.

Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva iba po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie v zmysle zákonných lehôt, ktoré Prevádzkovateľovi ukladajú právne predpisy.

Osobné údaje  pri vytvorení konta:

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, právny základ  na spracúvanie  týchto údajov je:

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.

Rozsah poskytnutia osobných údajov:

 • vaše meno
 • emailová adresa
 • telefónne číslo

Tieto údaje sú požité pre prihlásenie sa do používateľského konta, prípadne pre zaslanie zabudnutého hesla na uvedený email.

Ak nám k tomu udelíte súhlas, môžeme emailovú adresu zadanú pri vytvorení konta, použiť aj na marketingové účely.

V prípade, že Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov založené na súhlase Dotknutej osoby, toto spracúvanie bude zahájené až po udelení daného súhlasu Dotknutou osobou.

V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby pre účely jednania o predzmluvných vzťahoch a uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, a s tým súvisiaceho doručenia tovaru, produktu alebo služby. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje pre riadne plnenie kúpnej zmluvy, v opačnom prípade nie je možné plnenie zabezpečiť. Osobné údaje pre daný účel sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje pri registrácií do newslettra:

V prípade, že sa slobodne rozhodnete odoberať náš newsletter, ktorý má predovšetkým informačný charakter za účelom oboznámiť vás o novinkách a akciách vzťahujúcich sa na naše produkty, uchováme vašu emailovú adresu.

Rozsah poskytnutia osobných údajov:

 • emailová adresa

Zrušenie registrácie do newslettra je dostupné na konci každého zaslaného newslettra na vašu emailovú adresu, alebo emailom na info@zahradabardejov.sk.

Osobné údaje pri recenziách tovaru:

V prípade, ohodnotíte niektorý z našich produktov,  uchováme vašu emailovú adresu.

Rozsah poskytnutia osobných údajov:

 • emailová adresa
 • meno alebo prezývka

Požiadať o výmaz vašej emailovej adresy môžete emailom na info@zahradabardejov.sk.

Osobné údaje pri použití funkcie sledovanie dostupnosti tovaru:

V prípade, keď využijete možnosť sledovať dostupnosť niektorého z našich tovarov, uchováme vašu emailovú adresu a zadané meno alebo prezývku.

Rozsah poskytnutia osobných údajov:

 • emailová adresa

Požiadať o výmaz vašich osobných údajov môžete emailom na info@zahradabardejov.sk.

 

 

 1. Cookies

Ak nemáte cookies vo vašom webových prehliadači stránok zablokované, automaticky spracovávame aj cookies.

Účel použitia:

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia používateľského zážitku.

Súbory cookies umožňujú webovej doméne prevádzkovateľa nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožňujú prístup k funkciám na stránke.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Druhy cookies:

Pri spracovaní osobných údajov používame tieto druhy cookies:

 • nevyhnutné cookies, resp. technické cookies – tieto cookies sú potrebné pre správne fungovanie našej webstránky, predovšetkým pri prihlásení sa do užívateľského konta, slúžia na kontrolu pri nesprávnych prihlasovacích údajoch, ďalej zabezpečujú, aby ste mohli čo najefektívnejšie nakupovať (napr. zobrazovaním produktov, ktoré súvisia s vami vybranými produktmi), zabezpečujú zachovanie produktov v košíku a pod. Doba ich uchovania ja veľmi krátka,
 • analytické cookies – tieto cookies nám poskytujú informácie o návštevnosti na našej webstránke, o tom, aké produkty ste si u nás pozerali, ktoré stránky ste navštívili, ako dlho ste na stránke boli a pod. Všetko sú to informácie pre nás, aby sme stránku čo najviac optimalizovali a bola pre vás čo najjednoduchšia anajefektívnejšia na používanie.
 • Trvalé súbory cookies– tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookies. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú doménu, ktorá daný súbor cookies vytvorila.
 • Relačné súbory cookies– tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej domény prepojiť aktivity užívateľa, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávač Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

Poučenie o využití súborov cookies

Webové sídlo prevádzkovateľa používa súbory cookies, aby sme uchovali:

 1. a) skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);
 2. b) skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookies na tejto webovej lokalite.

Marketing a remarketing

Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou stránok Prevádzkovateľa, používajú súbory cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, kto je odkazovateľom zdroja našej internetovej domény a akou formou ste sa na našu internetovú doménu dostali.

Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať.

Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookies poskytnuté podrobné údaje o ich použití.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

 

 

 

 1. Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Sprístupnenie údajov doručovateľskej služby:

názov doruč. služby sídlo
Slovenská pošta Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodm registri Okresného súdu Banská Bystrica , oddiel Sa, vložka č. 803/S
DPD SK s.r.o. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 26367/B
Packeta Slovakia s.r.o. Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č. 105158/B

 

Sprístupnenie údajov spoločnosti dodávajúcej webové a emailové riešenie:

bart.sk s.r.o. Pollova 54,  040 01 Košice, IČO: 36593966, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 16650/V
Lead Media s. r. o. Karpatská 3091/6 811 05 Bratislava, IČO: 47 726 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 98621/B

 

 

V prípade, že sa pri objednávke dobrovoľne rozhodnete využiť možnosť prevzatia tovaru osobne v našej kamennej predajni, nesprístupňujeme vaše osobné údaje tretím stranám, keďže ide o spoločnosť prevádzkujúcu eshop:

Obchodné meno:       DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o.
Sídlo:                          Duklianska 38, 085 01 Bardejov
IČO:                           52 564 673
DIČ:                           2121068048
IČ DPH:                      SK2121068048
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 38778/P
e-mailový kontakt:     info@zahradabardejov.sk
telefonický kontakt:   +421 904 815 253

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:

 1. a) štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa
 2. b) osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre Prevádzkovateľ
 3. c) obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd oprácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov kupujúcim a tretím osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a ďalšie platobné metódy.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté organizáciám ako aj  orgánom štátnej správy, ktoré pri výkone svojich činností postupujú v zmysle osobitných zákonov (napr. orgány činné v trestnom konaní, Daňový úrad, Polícia, Colný úrad, Finančná polícia). Pričom osobné údaje budú Prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Prenos do tretích krajín

Neuplatňuje sa. Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

 

VII. Ako chránime vaše údaje

Aby vaše údaje boli v bezpečí, vykonávame všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Ak si prajete vedieť viac informácií o zabezpečení vašich osobných údajov, napíšte nám na info@zahradabardejov.sk.

Ako dlho údaje uchovávame:

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.

VIII. Poučenie o právach dotknutých osôb:

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

Vyžadovať prístup k vašim osobným údajom, to znamená, že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak by ste o poskytnutie takýchto informácii požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Ak sa domnievate, že o vás spracúvame  nesprávne osobné údaje, môžete využiť právo na opravu vašich osobných údajov priamo v nastaveniach vášho konta v sekcii „Môj účet“ alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý. Je pre nás prioritou prijať primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácii, ktoré o vás máme k dispozícii.

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
 • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe.

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
 • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. Máte právo odvolať váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, to znamená, že máte právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade vašich pochybností o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk

 1. Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na info@zahradabardejov.sk alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Prevádzkovateľ“ hore.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z vyššie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať.

 

 1. Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri – Prevádzkovateľ 1 a živnostenskom registri – Prevádzkovateľ 2v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente).

 

 

 

 1. Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.

Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

XII. Informácie súvisiace s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:

 

Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia, t. j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu. Neuplatňuje sa.

 

 

 

 

XIII. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov a poučenia o cookies tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto webového sídla sú zverejnené na doméne webového sídla Predávajúceho.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webovom sídle predávajúceho 20.12.2021

 

Nábytok
Sedací nábytok
Nástenné dekorácie
Dekorácie
Kuchyňa a sklo
Záhrada
Svietidlá
Textílie
Veľká noc
Jeseň
Vianoce
Outlet